ABOUT
 
 
Advisory Committees

Director of the Committee:

QIANG Meiying,  WANG Xin

 

Members of the Committee:

YANG Junqing , TANG Jian, XU Qun,SHEN Hui, YU Lu

LI Zhiqiang, TANG Guoxing , LIU Jianhui 

 

Secretary:

FU Tao